Obchodné podmienky

Vážený zákazník!

Ceny
V prípade objednávky prostredníctvom pošty sú naše ceny platné do 29. februára 2024 a sú vrátane príslušnej sadzby DPH.

                                              Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti Sieberz, s.r.o. Széchenyiho 2000/11 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36794902, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č.: 21302/T (ďalej len „VOP“).

1.    Všeobecné ustanovenia

1.1    Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

1.2    Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho, a to: www.sieberz.sk

1.3    Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

1.4    Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5    Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6    Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho  a  VOP.

1.7    Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.8    Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

2.    Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.    Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“. Úhrada kúpnej ceny pri doručení tovaru (úhrada na dobierku). Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

2.2.    Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.

2.3.    V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“,  je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri doručení tovaru.

2.4.    Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

3.    Kúpna cena a platobné podmienky

3.1    Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

3.2    Predávajúci garantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3    Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, cena dopravy a iné náklady súvisiace s dodaním produktov je 7,90 Eur. Pri platbe vopred bankovým prevodom alebo cez paypal, náklady na poštovné, balné a poistné: 6,90 €.

4.    Dodanie produktov

4.1.    Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP.

4.2.    Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je podľa aktuálneho rozpisu.
        Na jarnú výsadbu: Semená: január-máj, stromy, kry a živé ploty s voľnými koreňmi: marec-apríl, črepníkové, kontajnerové rastliny, hľuzy kvetov, jahody: marec-máj, ruže: marec-apríl, balkónové kvety a letničky: apríl-máj.
        Na jesennú výsadbu: Stromy, kry a živé ploty s voľnými koreňmi: október-november, črepníkové, kontajnerové rastliny, hľuzy kvetov, jahody: od konca augusta-november, ruže: od konca septembra-november.

4.3.    Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho.

4.4.    Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.5.    Dodanie produktu predávajúci uskutoční k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.6.    Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7.    Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky. Sieberz s.r.o. je výlučne zásielkový obchod. Zasielaním tovaru Slovenskou poštou – kuriérom na dobierku priamo do slovenských domácností, môže spoločnosť Sieberz s.r.o. udržiavať stále nízke ceny. Vzhľadom k tomu, že v sídle firmy sa nachádza len kancelária, kde sa prijímajú Vaše objednávky, nie je možné rastliny osobne vyzdvihnúť.

4.8.    Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

5.    Prevzatie produktu

5.1    Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

5.2    Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

6.    Prepravné

6.1    Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Náklady na dopravu sú stanovené na základe cenníka stanoveného treťou osobou (prepravnou spoločnosťou / kuriérom a pod.). Náklady na dopravu do miesta dodania tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci. Náklady na prepravu sú špecifikované v bode 6.2.

6.2    Objednané rastliny dodávame na dobierku, Vy platíte až pri ich prevzatí. Náklady na poštovné, balné a poistné: 7,90 €. Pri platbe vopred bankovým prevodom alebo cez paypal, náklady na poštovné, balné a poistné: 6,90 €. Dodanie: v čase výsadby (podľa bodu 4.2.). Objednávky vybavujeme podľa možností v rámci jednej zásielky. V prípade termínovanej objednávky alebo odlišného času výsadby sa môže stať, že Vaša objednávka bude vybavená v 2 alebo viacerých balíkoch, v tomto prípade však prepravné náklady započítame len raz.

7.    Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

7.1     Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt. Po uplynutí tejto lehoty kupujúci (spotrebiteľ) stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.2     Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci oprávnený informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho písomne v listinnej podobe alebo emailom na adrese uvedenej v bode 7.10. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy.

7.3    Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

7.4    Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5    Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.6    V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.7    Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

7.8    Kupujúci môže stornovať svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

7.9    Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

7.10    Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné: Sieberz s.r.o., Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda, email: info@sieberz.sk, tel.:  031 / 550 05 05, mobil: 0918 138 893.

8.    Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

8.1     Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo kupujúci popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej. Pokiaľ sa dodané rastliny napriek riadnej starostlivosti neujali, tak nás informujte obratom. Vzhľadom na to, že neskorší vývoj rastlín záleží v prvom rade od výsadby a kvality ošetrenia, nemôžeme po uplynutí 14 dní odo dňa prevzatia tovaru poskytnúť záruku vrátenia peňazí alebo výmeny tovaru. Za škody spôsobené mrazom alebo nesprávnou starostlivosťou neručíme. Reklamácie sú riešené v súlade s občianskym zákonníkom.  

8.2     Poškodenie spôsobené behom prepravy, chyby v spracovaní objednávky alebo zistené nedostatky nám nahláste prosím bezodkladne ihneď po obdržaní tovaru. Prípadnú zámenu farieb či druhu, neujatie rastlín je treba hlásiť ihneď po zistení tejto skutočnosti.

8.3    Vašu reklamáciu vyriešime čo najskôr po obdržaní správy o reklamovanom tovaru a príčinách reklamácie, najneskôr do 30 dní. Pre posúdenie reklamácie požadujeme zaslanie fotografie reklamovaného tovaru – najlepšie e-mailom. Rastliny nám zasielajte späť, len v prípade ak Vás k tomu vyzveme! Výnimkou je tovar vrátený do 14 dní po obdržaní zásielky – odstúpenie od zmluvy. Zásielky vrátené na dobierku nemôžeme z technických príčin akceptovať. Tovar vracia zákazník na vlastné náklady.

Linka služieb pre zákazníkov je Vám v pracovnom čase stále k dispozícii. V prípade vzniku problémov s objednaným tovarom okrem povinnej písomnej reklamácie nás môžete kontaktovať aj telefonicky počas pracovnej doby na týchto telefónnych číslach:
031 / 550 0505 a 0918 138 893

9.    Ochrana osobných údajov a súkromia

9.1    Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predávajúci dodržuje všetky platné predpisy o ochrane osobných údajov.

10.    Alternatívne riešenie sporov

10.1    Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je  Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení sporov).

10.2    Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

10.3    Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 10.1., ak predávajúci na žiadosť podľa bodu  10.2. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.

10.4    Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú  prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky súdne spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu.

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti Sieberz, s.r.o., Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda.

Znenie VOP je účinné od 01.01.2023