VOP

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Sieberz, s.r.o. Széchenyiho 2000/11 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36794902, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel:s.r.o, vložka č.: 21302/T (ďalej len „VOP“).

I. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.
1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho, a to: www.sieberz.sk
1.3 Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).
1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
1.6 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.
1.7 Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.
1.8 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. V prípade, ak kupujúci využije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, zaslaním emailu, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

2. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“. Úhrada kúpnej ceny pri doručení tovaru (úhrada na dobierku). Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
2. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe emailovej objednávky kupujúceho.
3. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri doručení tovaru.
4. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

3. Kúpna cena a platobné podmienky
3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho.
3.2 Predávajúci garantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.
3.3 Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, cena dopravy a iné náklady súvisiace s dodaním produktov je 6,40 Eur.

4. Dodanie produktov
4.1 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP
4.2 Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je podľa aktuálneho rozpisu na webovej stránke predávajúceho.
4.3 Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho.
4.4 Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
4.5 Dodanie produktu predávajúci uskutoční k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
4.6 Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
4.7 Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky. Sieberz s.r.o. je výlučne zásielkový obchod. Zasielaním tovaru Slovenskou poštou – kuriérom na dobierku priamo do slovenských domácností, môže spoločnosť Sieberz s.r.o. udržiavať stále nízke ceny. Vzhľadom k tomu, že v sídle firmy sa nachádza len kancelária, kde sa prijímajú Vaše objednávky, nie je možné rastliny osobne vyzdvihnúť.
4.8 Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie – faktúru v balíku spolu s tovarom.

5. Prevzatie produktu
5.1 Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
5.2 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

6. Prepravné
6.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
6.2 Objednané rastliny dodávame na dobierku, Vy platíte až pri ich prevzatí. Náklady na poštovné, balné a poistné: 6,40 €. Dodanie: v čase výsadby. Objednávky vybavujeme podľa možností v rámci jednej zásielky. V prípade termínovanej objednávky alebo odlišného času výsadby sa môže stať, že Vaša objednávka bude vybavená v 2 alebo viacerých balíkoch, v tomto prípade však prepravné náklady započítame len raz.

7. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy
7.1 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.
7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.
7.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.
7.4 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
7.5 Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
7.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
7.7 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
7.8 Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.
7.9 Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.
7.10 Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.
7.11 Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné: Sieberz s.r.o., Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda, email: info@sieberz.sk, tel., fax.: 031-550 05 05

8. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie
8.1 Pokiaľ sa dodané rastliny napriek riadnej starostlivosti neujali, tak nás informujte obratom. Za škody spôsobené mrazom alebo nesprávnou starostlivosťou neručíme. Reklamácie sú riešené v súlade s občianskym zákonníkom. Pri reklamácii prosím postupujte podľa inštrukcií, ktoré nájdete na zadnej strane faktúry.
8.2 Poškodenie spôsobené behom prepravy, chyby v zpracovaní objednávky alebo zistené nedostatky nám nahláste prosím bezodkladne ihneď po obdržaní tovaru. Prípadnú zámenu farieb či druhu, neujatie rastlín je treba hlásiť ihneď po zistení tejto skutočnosti.
8.3. Vašu reklamáciu vyriešime čo najskôr po obdržaní správy o reklamovanom tovaru a príčinách reklamácie, najneskôr do 30 dní. Pre posúdenie reklamácie požadujeme zaslanie fotografie reklamovaného tovaru – najlešie e-mailom. Rastliny nám zasielajte späť, len v prípade ak Vás k tomu vyzveme! Výnimkou je tovar vrátený do 14 dní po obdržaní zásielky – odstúpenie od zmluvy. Zásielky vrátené na dobierku nemôžeme z technických príčin akceptovať.
Linka služieb pre zákazníkov je Vám v pracovnom čase stále k dispozícii. V prípade vzniku problémov s objednaným tovarom okrem povinnej písomnej reklamácie nás môžete kontaktovať aj telefonicky počas pracovnej doby na týchto telefónnych číslach:
031 550 0505 a 0918 138 893

9. Ochrana osobných údajov a súkromia
9.1 Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci dodržuje všetky platné predpisy o ochrane osobných údajov.
Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti Sieberz, s.r.o., Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda
Znenie VOP je účinné od 01.01.2012